Vanaf 1 juli 2017 geen pensioenopbouw in eigen beheer meer

april 2017

Het pensioen in eigen beheer (PEB) is de laatste jaren steeds minder aantrekkelijk geworden. Dat komt onder meer door de steeds complexere wetgeving en de grote verschillen tussen de fiscaal verplichte rekenrente (4%) en de marktrente (minder dan 1%). Dit leidt ertoe dat het bedrag van de pensioenvoorziening veel te laag is om de werkelijke verplichting te kunnen dekken. Bijkomend probleem is dat tegenover veel pensioenvoorzieningen geen of (veel te) weinig bezittingen staan om aan de verplichtingen, die de eigen bv heeft, te kunnen voldoen.

Vanaf 1 juli 2017 kunnen directeur grootaandeelhouders (DGA) geen PEB meer opbouwen in de eigen bv. Voor bestaande pensioenvoorzieningen komt een overgangstermijn van drie jaren, waarbij kan worden gekozen voor het afkopen van de pensioenrechten, voor een omzetting in een spaarvariant of handhaven en bevriezen.

Afkoop PEB (variant 1)

De eerste mogelijkheid is om het PEB af te kopen (mogelijk vanaf 1 april 2017), waarbij de commerciële waarde eerst belastingvrij wordt verminderd (prijsgegeven) tot de fiscale waarde. Op de fiscale waarde wordt een korting gegeven. Het resterende deel wordt dan belast in box 1. Prijsgeven moet altijd worden gevolgd door ofwel afkopen van de fiscale waarde van het pensioen dan wel door het omzetten van de fiscale waarde in een oudedagsverplichting. Prijsgeven kan alleen met schriftelijk instemming van de tot het pensioen gerechtigde (ex-)partner.

Dit heeft tot gevolg:

2017

De korting bedraagt 34,5% van de fiscale waarde van het PEB. 65,5% van de fiscale waarde wordt belast. Per saldo vindt de afkoop dan plaats tegen een gemiddeld tarief van 34,06%.

2018

De korting bedraagt 25% van de fiscale waarde van het PEB. 75% van de fiscale waarde wordt belast. Per saldo vindt de afkoop dan plaats tegen een gemiddeld tarief van 39%.

2019

De korting bedraagt 19,5% van de fiscale waarde van het PEB. 80,5% van de fiscale waarde wordt belast. Per saldo vindt de afkoop dan plaats tegen een gemiddeld tarief van 41,86%.

Bij afkoop vanaf 2017 is in alle gevallen geen 20% revisierente meer verschuldigd.

Voorbeeld:

Fiscale waarde van het PEB € 100.000,–

Commerciële waarde van het PEB € 300.000,–

Stap 1:

De commerciële waarde van € 300.000,– wordt verminderd tot € 100.000,– (dit heeft geen fiscale gevolgen).

Stap 2:

De grondslag is nu € 100.000,–. Op dit bedrag wordt € 34.500 belastingvrije korting in mindering gebracht.

Stap 3:

Het resterende deel van € 65.500,– wordt belast in de inkomstenbelasting.

Stel dat hierover 52% belasting is verschuldigd, dan moet € 34.060 worden betaald.

Omzetting PEB in een spaarvariant (variant 2)

De tweede mogelijkheid is om het PEB om te zetten in een spaarvariant. Deze oudedagsverplichting volgt het eigen regime voor oudedagsverplichtingen. De DGA kan de oudedagsverplichting geheel of gedeeltelijk omzetten in een lijfrenteproduct bij een uitvoerder van lijfrenteproducten of uitvoeren in eigen beheer. Hierbij is verdere opbouw niet mogelijk. Ook in deze variant wordt eerst de commerciële waarde verminderd tot de fiscale waarde van het PEB. Daarna vindt de omzetting plaats. Bij deze variant mag het spaarsaldo alleen nog jaarlijks worden opgerent. Als de pensioendatum is bereikt, moet van het tegoed een 20-jarige uitkering worden aangekocht.

Als de DGA de belasting niet kan betalen voor de afkoop, kan hij de pensioenvoorziening omzetten in een spaarvariant en deze alsnog uiterlijk vóór 2020 afkopen

Bevriezing PEB (variant 3)

Indien de DGA de PEB niet wil of kan afkopen of omzetten in een spaarvariant, dan zullen de opgebouwde pensioenaanspraken in eigen beheer worden bevroren. Er vindt dan geen opbouw en oprenting meer plaats. De fiscale claim blijft dan vanzelfsprekend op de pensioenvoorziening in stand.

Overeenkomsten Uitfasering Pensioen in Eigen Beheer

Indien van toepassing en u bent cliënt van ons kantoor dan zullen wij u binnenkort benaderen om alle benodigde formaliteiten voor u te verzorgen.

Aan de inhoud van dit nieuwsbericht wordt de uiterste zorg besteed. Wij aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid voor de onvolledigheid of onjuistheid of de gevolgen daarvan.

Met vriendelijke groet,
H.A. van Duuren