De gehele administratie door Administratiekantoor van Duuren
Binnen zonder afspraak

Nieuws van Administratiekantoor H.A. van Duuren

Hier delen wij regelmatig de laatste nieuwsberichten over de ontwikkelingen in de administratie.
 

Toevoeging oudedagsreserve mogelijk door risicoreserve

november 2017

De toevoeging aan de oudedagsreserve wordt mede bepaald door de hoogte van het ondernemingsvermogen. Tot dit ondernemingsvermogen worden niet liquide middelen gerekend die duurzaam overtollig zijn.

 

Wet DBA definitief van tafel

oktober 2017

Op 10 oktober 2017 is het regeerakkoord 2017-2021 “regeerakkoord 2017-2021 Vertrouwen in de toekomst” gepresenteerd. Het regeerakkoord betekent voor zelfstandigen onder andere dat de Wet DBA wordt vervangen. Het kabinet geeft toe dat de Wet DBA, die duidelijkheid moest verschaffen aan zelfstandigen, niet tot het gewenste resultaat heeft geleid. De Wet DBA heeft juist onrust gebracht waardoor teveel echte zelfstandige ondernemers zijn geraakt. Daarom wordt de Wet DBA vervangen. Er komt een nieuwe wet die enerzijds (de inhuurders van) echte zelfstandigen zekerheid biedt dat er geen sprake is van een dienstbetrekking en anderzijds schijnzelfstandigheid voorkomt.

Vrijval schuld wegens faillissement dochter-BV betekent winst bij de moeder-BV

september 2017

Als een BV wordt opgenomen in een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting, heeft dat tot gevolg dat alle activa en passiva van die BV (voor de heffing van vennootschapsbelasting) worden toegerekend aan de moedermaatschappij. Die toerekening heeft averechtse fiscale gevolgen als de dochter-BV failliet gaat en dat faillissement wegens gebrek aan baten wordt opgeheven. De schulden van de dochter – die aan de moeder zijn toegerekend – vallen dan weg, en die vermogensvermeerdering leidt bij de moeder tot fiscale winst.

Directeur groot aandeelhouder kan verlies op lening wél in aftrek brengen

augustus 2017

Hof Den Bosch heeft op 27 oktober 2016 geoordeeld dat een door een directeur groot aandeelhouder aan zijn BV verstrekte lening niet onzakelijk is, ondanks dat de lening is achtergesteld en zekerheden over de terugbetaling ontbraken. Het verlies op de lening was daarom aftrekbaar als resultaat uit overige werkzaamheden.

Kosten renteswap geen aftrekbare kosten eigen woning

juli 2017

De in het kader van swapovereenkomsten betaalde bedragen kunnen niet worden gerekend tot de kosten van geldleningen, zo oordeelt de Hoge Raad. De kosten van renteswaps zijn dan ook niet aftrekbaar als eigenwoningrente.

Belanghebbende (X) bewoonde in de jaren 2009 t/m 2011 samen met zijn echtgenote een eigen woning in de zin van artikel 3.111 Wet IB 2001. In 2006 sloot hij met de ABN AMRO bank (de bank) twee overeenkomsten van geldlening met een gezamenlijke hoofdsom van € 4.537.802 (de geldleningen). Deze geldleningen dienden ter herfinanciering van de bestaande eigenwoninglening.

Restschuldregeling wordt niet verlengd en loopt af op 1 januari 2018

juni 2017

De staatssecretaris van Financiën heeft onlangs aangegeven niet van plan te zijn de restschuldregeling, die eind 2017 afloopt, te verlengen. De Tweede Kamerleden Ronnes en Omtzigt hadden om verlenging van de tijdelijke regeling verzocht naar aanleiding van een pleidooi van de Vereniging Eigen Huis.

De restschuldregeling is in 2012 als een tijdelijke crisismaatregel in het leven geroepen om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen. Deze regeling geldt voor mensen die hun eigen woning hebben verkocht waarbij de verkoopprijs lager is dan de eigenwoningschuld en de verkoopkosten. De verkoper kan de bij verkoop ontstane restschuld financieren met behoud van maximaal 15 jaar hypotheekrenteaftrek daarvoor. Dat maakt het fiscaal voordeliger om de restschuld te financieren, en daarbij dus ook financieel aantrekkelijker. Deze regeling geldt uitsluitend voor restschulden die zijn ontstaan tussen 29 oktober 2012 en 31 december 2017. Restschulden die na die periode ontstaan, vallen dus niet meer onder deze regeling. De rente over de schuld is dan niet meer aftrekbaar in box 1.

Geen IB-onderneming bij structureel negatieve omzetten

mei 2017

In de uitspraak van Hof Den Haag van 19 april 2017, staat centraal of een vrouw in 2012 een onderneming drijft. In de periode 2009 tot en met 2014 heeft mevrouw X met haar activiteiten, bestaande uit coaching, therapie en loopbaanbegeleiding, een negatief resultaat behaald. In geschil is of de Inspecteur bij de aanslagregeling IB/PVV 2012 terecht het standpunt heeft ingenomen dat de activiteiten geen bron van inkomen vormen.

Vanaf 1 juli 2017 geen pensioenopbouw in eigen beheer meer

april 2017

Het pensioen in eigen beheer (PEB) is de laatste jaren steeds minder aantrekkelijk geworden. Dat komt onder meer door de steeds complexere wetgeving en de grote verschillen tussen de fiscaal verplichte rekenrente (4%) en de marktrente (minder dan 1%). Dit leidt ertoe dat het bedrag van de pensioenvoorziening veel te laag is om de werkelijke verplichting te kunnen...

Reiskostenvergoeding voor werknemers met eigen auto

maart 2017

De werkkostenregeling geeft de mogelijkheid om maximaal 1,2% van het totale fiscale loon (‘de vrije ruimte’) te besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor werknemers. Het bedrag dat binnen de vrije ruimte valt is voor de loonheffingen onbelast. Daarnaast zijn nog onbelaste vergoedingen en/of verstrekkingen mogelijk via gerichte vrijstellingen en gelden er bepaalde nihil waarderingen....

Giftenaftrek werkt niet optimaal maar...

feburari 2017

Eind januari 2017 is een evaluatieonderzoek naar de giftenaftrek gepubliceerd. Het onderzoek is in opdracht van de staatssecretaris van Financiën uitgevoerd. De voornaamste conclusie is dat de giftenaftrek zeker niet optimaal werkt maar dat een goed alternatief ontbreekt. Bovendien zijn beleidscontinuïteit en beleidsconsistentie op dit vlak van groot belang voor de regeling en ...

Wanneer is btw-teruggaaf mogelijk bij een oninbare vordering?

januari 2017

Om btw terug te kunnen vragen ter zake van een oninbare vordering, moet met enkele punten rekening worden gehouden. Per 1 januari 2017 zijn enkele regels gewijzigd...