Binnen zonder afspraak

Nieuws van Administratiekantoor H.A. van Duuren

Hier delen wij regelmatig de laatste nieuwsberichten over de ontwikkelingen in de administratie.

Fiscale maatregelen voor het bedrijfsleven de moeite waard


Oktober 2018


Het bedrag dat is vrijgekomen nu de afschaffing van de dividendbelasting van tafel is, besteedt het kabinet volledig aan het
bedrijfsleven. De keur aan maatregelen voldoen inderdaad aan die missie.

Woning op recreatiepark kwalificeert als eigen woning


September 2018


Koopwoning op recreatiepark kwalificeert als eigen woning nu uit de omstandigheden van het geval blijkt dat de koopwoning het middelpunt van de
persoonlijke belangen van belanghebbende is.

Hypotheekrente alleen aftrekbaar in jaar van betaling


Augustus 2018


Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat aftrek van hypotheekrente voor een eigen woning in een ander jaar dan dat de kosten zijn betaald, niet mogelijk
is.

Autoriteit Persoonsgegevens: Belastingdienst mag burgerservicenummer niet gebruiken in btw-nummer


Juli 2018


De Belastingdienst heeft geen wettelijke basis om het burgerservicenummer (BSN) te gebruiken in het btw-identificatienummer van zelfstandigen met een eenmanszaak.

Lening mag niet worden afgewaardeerd: aflossing is afhankelijk van dividenduitkering


Juni 2018


De Hoge Raad oordeelt dat X bv haar vordering niet kan afwaarderen. Er is namelijk sprake van een earn-out regeling, waarbij de aflossingen afhankelijk zijn van het uit te keren dividend.

Bij verbreking fiscale eenheid zijn verliezen terecht aan dochter meegegeven


Mei 2018


Rechtbank Den Haag oordeelt dat de inspecteur de verliezen terecht aan Y bv heeft meegegeven. Het verzoek is namelijk ondertekend en ingediend door de bestuurder van de moedermaatschappij, zodat ervan uit mag worden gegaan dat het mede door de dochtermaatschappij is ingediend.

Zonder aanmerkelijk belang geen gebruikelijk loon


April 2018


Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat de heer X geen aanmerkelijk belang in X bv heeft. De aandelen zijn namelijk niet gecertificeerd. De vruchten van de aandelen staan dus niet feitelijk ter vrije besteding van X en zijn echtgenote.

Door dividenduitkering na verkoop landgoed ontbraken financiële middelen tot herinvesteren


Maart 2018


Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de inspecteur de HIR terecht tot de winst heeft gerekend. X bv maakt namelijk niet aannemelijk dat zij over een herinvesteringsvoornemen beschikte.

Een onzakelijke lening bij ontbreken verbondenheid: kwijtscheldingswinst terecht belast


Februari 2018


Hof Amsterdam oordeelt dat X bv niet aannemelijk maakt dat X bv en C verbonden partijen zijn. Er is dan geen sprake van een onzakelijke lening. De inspecteur heeft de kwijtscheldingswinst terecht belast.

Exploitatie onroerend goed belast bij ambtshalve opgelegde aanslag


Januari 2018


Een exploitant met een omvangrijke portefeuille onroerend goed doet geen aangifte IB. Rechtbank Den Haag oordeelt dat de sanctie van omkering en verzwaring van de bewijslast terecht is opgelegd. Omdat de aanslag niet op een redelijke schatting berust dient de aanslag naar beneden toe te worden vastgesteld.

Niet verhuurde woningen dienen in box 3 gewaardeerd te worden op de WOZ-waarde


December 2017


Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de niet-verhuurde woning in box 3 voor alle jaren 2008 tot en met 2011 gewaardeerd dient te worden op de door de gemeente vastgestelde WOZ-waarde. 


Belanghebbende, X, is eigenaar van twee onroerende zaken. Eén hiervan wordt door hem gebruikt als eigen woning en de andere onroerende zaak staat leeg. In geschil is de waardering van deze leegstaande onroerende zaak in box 3 van de inkomstenbelasting.

Toevoeging oudedagsreserve mogelijk door risicoreserve


November 2017


De toevoeging aan de oudedagsreserve wordt mede bepaald door de hoogte van het ondernemingsvermogen. Tot dit ondernemingsvermogen worden niet liquide middelen gerekend die duurzaam overtollig zijn.

Wet DBA definitief van tafel


Oktober 2017


Op 10 oktober 2017 is het regeerakkoord 2017-2021 “regeerakkoord 2017-2021 Vertrouwen in de toekomst” gepresenteerd. Het regeerakkoord betekent voor zelfstandigen onder andere dat de Wet DBA wordt vervangen. Het kabinet geeft toe dat de Wet DBA, die duidelijkheid moest verschaffen aan zelfstandigen, niet tot het gewenste resultaat heeft geleid. De Wet DBA heeft juist onrust gebracht waardoor te veel echte zelfstandige ondernemers zijn geraakt. Daarom wordt de Wet DBA vervangen. Er komt een nieuwe wet die enerzijds (de inhuurders van) echte zelfstandigen zekerheid biedt dat er geen sprake is van een dienstbetrekking en anderzijds schijnzelfstandigheid voorkomt.

Vrijval schuld wegens faillissement dochter-bv betekent winst bij de moeder-bv


September 2017


Als een bv wordt opgenomen in een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting, heeft dat tot gevolg dat alle activa en passiva van die bv (voor de heffing van vennootschapsbelasting) worden toegerekend aan de moedermaatschappij. Die toerekening heeft averechtse fiscale gevolgen als de dochter-bv failliet gaat en dat faillissement wegens gebrek aan baten wordt opgeheven. De schulden van de dochter – die aan de moeder zijn toegerekend – vallen dan weg, en die vermogensvermeerdering leidt bij de moeder tot fiscale winst.

Directeur groot aandeelhouder kan verlies op lening wél in aftrek brengen


Augustus 2017


Hof Den Bosch heeft op 27 oktober 2016 geoordeeld dat een door een directeur groot aandeelhouder aan zijn bv verstrekte lening niet onzakelijk is, ondanks dat de lening is achtergesteld en zekerheden over de terugbetaling ontbraken. Het verlies op de lening was daarom aftrekbaar als resultaat uit overige werkzaamheden.

Kosten renteswap geen aftrekbare kosten eigen woning


Juli 2017


De in het kader van swapovereenkomsten betaalde bedragen kunnen niet worden gerekend tot de kosten van geldleningen, zo oordeelt de Hoge Raad. De kosten van renteswaps zijn dan ook niet aftrekbaar als eigenwoningrente.


Belanghebbende (X) bewoonde in de jaren 2009 t/m 2011 samen met zijn echtgenote een eigen woning in de zin van artikel 3.111 Wet IB 2001. In 2006 sloot hij met de ABN AMRO bank (de bank) twee overeenkomsten van geldlening met een gezamenlijke hoofdsom van € 4.537.802 (de geldleningen). Deze geldleningen dienden ter herfinanciering van de bestaande eigenwoninglening.

Restschuldregeling wordt niet verlengd en loopt af op 1 januari 2018


Juni 2017


De staatssecretaris van Financiën heeft onlangs aangegeven niet van plan te zijn de restschuldregeling, die eind 2017 afloopt, te verlengen. De Tweede Kamerleden Ronnes en Omtzigt hadden om verlenging van de tijdelijke regeling verzocht naar aanleiding van een pleidooi van de Vereniging Eigen Huis.


De restschuldregeling is in 2012 als een tijdelijke crisismaatregel in het leven geroepen om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen. Deze regeling geldt voor mensen die hun eigen woning hebben verkocht waarbij de verkoopprijs lager is dan de eigenwoningschuld en de verkoopkosten. De verkoper kan de bij verkoop ontstane restschuld financieren met behoud van maximaal 15 jaar hypotheekrenteaftrek daarvoor. Dat maakt het fiscaal voordeliger om de restschuld te financieren, en daarbij dus ook financieel aantrekkelijker. Deze regeling geldt uitsluitend voor restschulden die zijn ontstaan tussen 29 oktober 2012 en 31 december 2017. Restschulden die na die periode ontstaan, vallen dus niet meer onder deze regeling. De rente over de schuld is dan niet meer aftrekbaar in box 1.

Geen IB-onderneming bij structureel negatieve omzetten


Mei 2017


In de uitspraak van Hof Den Haag van 19 april 2017, staat centraal of een vrouw in 2012 een onderneming drijft. In de periode van 2009 tot en met 2014 heeft mevrouw X met haar activiteiten, bestaande uit coaching, therapie en loopbaanbegeleiding, een negatief resultaat behaald. In geschil is of de Inspecteur bij de aanslagregeling IB/PVV 2012 terecht het standpunt heeft ingenomen dat de activiteiten geen bron van inkomen vormen.

Vanaf 1 juli 2017 geen pensioenopbouw in eigen beheer meer


April 2017


Het pensioen in eigen beheer (PEB) is de laatste jaren steeds minder aantrekkelijk geworden. Dat komt onder meer door de steeds complexere wetgeving en de grote verschillen tussen de fiscaal verplichte rekenrente (4%) en de marktrente (minder dan 1%). Dit leidt ertoe dat het bedrag van de pensioenvoorziening veel te laag is om de werkelijke verplichting te kunnen dekken. 

Reiskostenvergoeding voor werknemers met eigen auto


Maart 2017


De werkkostenregeling geeft de mogelijkheid om maximaal 1,2% van het totale fiscale loon (‘de vrije ruimte’) te besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor werknemers. Het bedrag dat binnen de vrije ruimte valt is voor de loonheffingen onbelast. Daarnaast zijn nog onbelaste vergoedingen en/of verstrekkingen mogelijk via gerichte vrijstellingen en gelden er bepaalde nihil waarderingen.

Giftenaftrek werkt niet optimaal maar...


Februari 2017


Eind januari 2017 is een evaluatieonderzoek naar de giftenaftrek gepubliceerd. Het onderzoek is in opdracht van de staatssecretaris van Financiën uitgevoerd. De voornaamste conclusie is dat de giftenaftrek zeker niet optimaal werkt maar dat een goed alternatief ontbreekt. Bovendien zijn beleidscontinuïteit en beleidsconsistentie op dit vlak van groot belang voor de regeling en betrokken sectoren. 

Wanneer is btw-teruggaaf mogelijk bij een oninbare vordering?


Januari 2017


Om btw terug te kunnen vragen ter zake van een oninbare vordering, moet met enkele punten rekening worden gehouden. Per 1 januari 2017 zijn enkele regels gewijzigd.

Administratiekantoor H.A. van Duuren

Arnhemseweg 140 

7335 DM Apeldoorn

KvK 67676383

Op al onze diensten zijn de Algemene voorwaarden van toepassing.

Openingstijden

Maandag 08:30 - 17:00

Dinsdag 08:30 - 17:00

Woensdag 08:30 - 17:00

Donderdag 08:30 - 17:00

Vrijdag 08:30 - 17:00

Dé oplossing voor uw administratie en belastingzaken.